Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản Sử dụng Dịch vụ Thông báo Tin nhắn SMS

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng ảnh hưởng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thông báo SMS (sau đây gọi là: Dịch vụ) do Finvest Solutions Limited (sau đây gọi là: chúng tôi) cung cấp như được nêu. Các Điều khoản Sử dụng này bổ sung và cải thiện các điều khoản và điều kiện chung trong Thỏa thuận Khách hàng của bạn với chúng tôi về Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản sử dụng này với các điều khoản và điều kiện chung của Thỏa thuận Khách hàng, các Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng, nhưng chỉ liên quan chặt chẽ đến Dịch vụ.

Khách hàng nên đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này vì chúng sẽ chi phối việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các Điều khoản này, Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp trong mục 9 của tài liệu này.

Bằng cách đăng ký Dịch vụ, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản này.

1. Tổng quan

1.1 Cung cấp Dịch vụ sẽ bao gồm việc gửi cho bạn thông báo tin nhắn văn bản SMS (Short Message Service), gồm thông tin về (các) tài khoản giao dịch của bạn được mở với chúng tôi (sau đây gọi là thông báo SMS), đến số điện thoại di động mà bạn đã đăng ký. Dịch vụ này là một giải pháp CNTT tự động nhằm đem lại cho Khách hàng một phương thức khác để nhận thông tin về tài khoản qua tin nhắn văn bản SMS. Chi tiết về Dịch vụ có thể được tham khảo qua website Finvest Solutions Limited của chúng tôi tại www.mtrading.com hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong phần 9 hoặc tại văn phòng Finvest Solutions Limited.

1.2 Bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp trong Dịch vụ này không thay thế, thay đổi hoặc bổ sung theo bất kỳ cách nào, thông tin (bao gồm thông tin về giao dịch và ký quỹ) mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo Thỏa thuận (bao gồm thông tin được cung cấp trên nền tảng giao dịch) chỉ được cung cấp cho mục đích thông báo thông tin bổ sung. Thông tin được cung cấp trong thông báo SMS không đầy đủ và bao gồm tất cả nội dung chi tiết. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, thông tin có trên nền tảng giao dịch sẽ được xem là chính xác. Thông tin được cung cấp theo Dịch vụ này không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào và sẽ không được sử dụng khi đưa ra quyết định giao dịch. Chúng tôi không tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trong Dịch vụ này.

1.3 Để đủ điều kiện nhận thông báo SMS, bạn phải có tài khoản giao dịch tại Finvest Solutions Limited. Để biết thêm thông tin về việc mở tài khoản giao dịch, vui lòng xem chi tiết liên hệ trong phần 9. Thông báo SMS chỉ khả dụng nếu tài khoản của bạn được ủy quyền hợp pháp và hoạt động bình thường, bạn đã đăng ký số điện thoại di động của mình để sử dụng Dịch vụ và đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng.

1.4 Chúng tôi sẽ chỉ cho phép bạn đăng ký một số điện thoại di động. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch của bạn được mở với chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký nhận thông báo SMS cho nhiều tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng tham chiếu tối đa năm ký tự để phân biệt giữa các tài khoản.

1.5 Thông báo tin nhắn SMS có thể được gửi đến số điện thoại di động đã đăng ký với bất kỳ nhà mạng di động quốc tế nào.

1.6 Khi đăng ký Dịch vụ, bạn xác nhận rằng số điện thoại di động và mọi thông tin khác đã cấp cho chúng tôi là hợp lệ, chính xác và kịp thời. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể gửi thông báo SMS đến điện thoại bàn, máy tính có khả năng nhận tin nhắn hoặc bất kỳ thiết bị nào khác không hỗ trợ thông báo tin nhắn SMS.

1.7 Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn một thông báo tin nhắn SMS một lần. Nếu bạn xóa thông báo tin nhắn SMS khỏi điện thoại di động của mình, chúng tôi sẽ không thể gửi lại tin nhắn SMS đó.

1.8 Chúng tôi sẽ bắt đầu gửi thông báo tin nhắn SMS trong vòng 48 giờ kể từ khi bạn đăng ký Dịch vụ.

1.9 Bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm dừng thông báo SMS bất cứ lúc nào. Bạn có thể thực hiện việc này trực tuyến trong Phòng Giao Dịch của mình, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong phần 9 hoặc gọi điện đến văn phòng Finvest Solutions Limited. Việc tạm dừng Dịch vụ sẽ được áp dụng cho tất cả các tài khoản của bạn, trừ khi tài khoản bị tạm ngưng, do bạn chỉ định. Thông báo qua SMS sẽ ngừng hoạt động trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu tạm ngưng. Dịch vụ sẽ được khôi phục trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn.

1.10 Thông báo SMS được gửi khi sử dụng Dịch vụ sẽ không bao gồm thông tin cá nhân của bạn (tên của bạn hoặc thông tin khác cho phép các bên thứ ba không biết đến Thỏa thuận Khách hàng và/hoặc chi tiết tài khoản giao dịch của bạn, nhận dạng bạn dựa trên thông báo SMS).

2. Cước phí

2.1 Dịch vụ được cung cấp miễn phí từ phía chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách gửi cho bạn thông báo ít nhất 2 tháng trước khi tính phí. Nếu bạn không hủy Dịch vụ, bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả cước phí tương tự như bất kỳ chi phí nào khác được trả cho chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện chung trong Thỏa thuận của Khách hàng và công ty.

2.2 Nhà cung cấp mạng điện thoại di động của bạn có thể tính phí bạn khi nhận tin nhắn văn bản (bao gồm cả thông báo tin nhắn SMS) và nhà cung cấp dịch vụ có thể tính thêm phí khi nhận tin nhắn văn bản ở nước ngoài. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp mạng điện thoại di động của bạn để biết thêm thông tin. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ số tiền nào do nhà cung cấp mạng điện thoại di động của bạn yêu cầu.

3. Bảo mật

3.1 Nếu điện thoại di động của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể, trong mọi trường hợp trong vòng 24 giờ sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong mục 9.

3.2 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn thay đổi số điện thoại di động của mình bằng cách đăng ký số điện thoại di động mới qua website của Finvest Solutions Limited.

3.3 Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gửi cho bạn tin nhắn văn bản yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn nhận được thông báo như vậy, vui lòng không thực hiện bất kỳ hành động nào và liên hệ với chúng tôi ngay khi có thể bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ trong mục 9.

3. Bảo mật

3.1 Nếu điện thoại di động của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể, trong mọi trường hợp trong vòng 24 giờ sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong mục 9.

3.2 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn thay đổi số điện thoại di động của mình bằng cách đăng ký số điện thoại di động mới qua website của Finvest Solutions Limited.

3.3 Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gửi cho bạn tin nhắn văn bản yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn nhận được thông báo như vậy, vui lòng không thực hiện bất kỳ hành động nào và liên hệ với chúng tôi ngay khi có thể bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ trong mục 9.

4. Trách nhiệm pháp lý

4.1 Chúng tôi luôn cố gắng để thông tin được cung cấp theo Dịch vụ này chính xác, kịp thời và đáng tin cậy, nhưng thông tin đó không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào và sẽ không được sử dụng khi đưa ra quyết định giao dịch. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ này hoặc thông tin được cung cấp theo Dịch vụ này, thông tin dự kiến sẽ được cung cấp theo Dịch vụ, không được cung cấp hoặc cung cấp chậm trễ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

4.1.1 Bất kỳ thiệt hại hoặc thua lỗ nào mà bạn có thể phải chịu do dựa vào thông tin do thông báo tin nhắn SMS cung cấp, hoặc do không có thông báo đó;

4.1.2 Bất kỳ thiệt hại hoặc thua lỗ nào mà bạn có thể phải chịu do sử dụng Dịch vụ một cách gian lận hoặc do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này hoặc Thỏa thuận với chúng tôi, do sơ suất hoặc hành vi sai trái, cố ý của bạn hoặc việc bạn không giữ bảo mật thông tin vì bất kỳ lý do gì;

4.1.3 Khi quá trình sửa chữa, cập nhật và bảo trì định kỳ đối với hệ thống của chúng tôi và hệ thống của các nhà cung cấp, và chúng tôi không thể gửi tin nhắn văn bản, bao gồm cả thông báo SMS;

4.1.4 Nếu bạn không nhận được thông báo SMS của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, kể cả do đường truyền mạng quá tải, không có kết nối, điện thoại của bạn bị tắt; điện thoại ở chế độ máy bay; điện thoại không hoạt động hoặc bạn không có đủ dung lượng trong “hộp thư đến” SMS của mình.

4.2 Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo không ai có quyền truy cập vào thông tin bí mật trên điện thoại di động của bạn. Nếu điện thoại di động của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc nếu bạn thay đổi số hoặc nhà mạng, bạn có trách nhiệm yêu cầu chúng tôi hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin tài khoản của bạn bị ai đó biết vì bạn không thông báo cho chúng tôi hoặc nếu thông tin đăng ký mà bạn cung cấp cho chúng tôi là không chính xác. Khi bạn đã yêu cầu chúng tôi hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ, chúng tôi sẽ hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ ngay khi có thể, không chậm trễ hơn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do Dịch vụ được cung cấp trong thời gian tối đa nói trên để chúng tôi có để hủy/tạm dừng Dịch vụ.

4.3 Tóm lại, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Dịch vụ. Nếu trách nhiệm pháp lý của chúng tôi không thể được miễn trừ hoàn toàn theo luật bắt buộc hiện hành, thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa cho phép theo luật bắt buộc hiện hành. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn đối với thiệt hại trực tiếp bằng tiền (không bao gồm tổn thất về lợi nhuận và bất kỳ thiệt hại phi tiền tệ nào) do hành vi sai trái, cố ý của chúng tôi gây ra.

5. Hủy bỏ

5.1 Nếu bạn muốn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, bạn cần hủy đăng ký nhận thông báo và cảnh báo qua tin nhắn SMS. Việc này có thể được thực hiện thông qua website của chúng tôi www.mtrading.com/vn hoặc sử dụng các thông tin liên hệ trong mục 9.

5.2 Chúng tôi có thể hủy Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi cho bạn thông báo bằng văn bản trước ít nhất hai tháng. Chúng tôi có thể hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước vì lý do pháp lý hoặc quy định, để đảm bảo tính bảo mật hoặc chống gian lận hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác được quy định trong Thỏa thuận Khách hàng.

6. Các thông báo khác

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông báo tin nhắn SMS, đôi khi chúng tôi có thể gửi các tin nhắn về các hoạt động khác về tài khoản giao dịch của bạn đến số điện thoại đã đăng ký.

7. Hủy bỏ

7.1 Việc sửa chữa, cập nhật và bảo trì định kỳ trên hệ thống của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp của chúng tôi, cũng như các trường hợp khác có thể khiến Dịch vụ không khả dụng. Nếu bạn không nhận được bất kỳ thông báo SMS nào, vui lòng không nhận định rằng không có thông báo tin nhắn SMS (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản giao dịch của bạn).

7.2 Nếu chúng tôi nhận thấy điện thoại di động của bạn không nhận được thông báo tin nhắn SMS, chúng tôi có thể tạm dừng Dịch vụ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo qua email để thông báo cho bạn về việc tạm ngưng và các yêu cầu phù hợp để xác thực số điện thoại di động mà chúng tôi có do bạn cung cấp. Khi số điện thoại di động của bạn đã được bạn xác thực, Dịch vụ sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ.

7.3 Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) gửi cho bạn qua SMS, bưu điện hoặc e-mail, thông tin về Dịch vụ, hoạt động bảo trì và trạng thái Dịch vụ cũng như các bước bạn cần thực hiện liên quan đến dịch vụ này.

7.4 Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ này, bạn đồng ý lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân của mình trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân theo chính sách của Finvest Solutions Limited đối với việc xử lý dữ liệu Khách hàng.

7.5 Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào như được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng đối với các tài liệu Thỏa thuận khác. Chúng tôi cũng có thể thay đổi Dịch vụ và các chi tiết của Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

7.6 Các điều khoản và điều kiện chung trong Thỏa thuận Khách hàng và các tài liệu Thỏa thuận khác sẽ được áp dụng cho tất cả các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản này.

8. Luật pháp và thẩm quyền

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp và tuân theo thẩm quyền của các tòa án được quy định trong Thỏa thuận của bạn với chúng tôi.

9. Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với văn phòng Finvest Solutions Limited qua điện thoại hoặc e-mail nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc có bất cứ yêu cầu nào.

Thông tin liên hệ của văn phòng Finvest Solutions Limited được cung cấp trên website www.mtrading.com. Vì chi phí cuộc gọi có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin. Các cuộc gọi có thể được ghi lại để theo dõi chất lượng dịch vụ của chúng tôi và vì mục đích bảo mật.

Các yêu cầu chung cũng có thể được gửi qua e-mail.