Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Terma & Syarat "Promocodes"

Gambaran keseluruhan

“Promocodes” ialah program kesetiaan (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “Promocodes”, dan setiap satu, sebagai “Promocode”), dianjurkan oleh Finvest Solutions Limited (Syarikat) dan ditawarkan kepada pelanggan syarikat.

Terma am

1 Promocodes ditawarkan oleh Finvest Solutions Limited (Syarikat) kepada pelanggannya di bawah syarat-syarat berikut.

2 Dengan memohon penyertaan Promocodes, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat serta Terma dan Syarat Syarikat.

Penggunaan Promocodes

1 Peserta mengakui dan bersetuju bahawa, untuk setiap kempen promosi yang dianjurkan oleh syarikat, kuantiti terhad kod promosi yang sepadan akan diberikan kepada bilangan peserta yang terhad. Oleh itu, jika syarikat mengeluarkan kod promosi kepada peserta dalam konteks kempen promosi, peserta hanya boleh menggunakan kod promosi ini semasa tempoh tertentu apabila kempen aktif, atau semasa tempoh sah yang ditentukan oleh syarikat (kedua-dua kempen promosi dan tempoh berkesan kod promosi ditentukan semata-mata mengikut budi bicara syarikat). Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa jika kempen promosi syarikat beroperasi berdasarkan asas Siapa cepat dia dapat, penebusan akan dihadkan kepada beberapa set slot yang ditetapkan oleh syarikat.

2 Peserta mengakui dan bersetuju bahawa mereka tidak boleh menggunakan mana-mana kod promosi yang disediakan oleh syarikat dalam konteks mana-mana kempen promosi lain, masa lalu, sekarang, atau masa depan. Selain itu, melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis oleh syarikat, Kod Promosi ini tidak boleh digunakan untuk sebarang kempen tambahan.

3 Peserta mengakui dan bersetuju bahawa kod promosi, apabila disediakan oleh syarikat dalam konteks kempen promosi tertentu, bertujuan untuk kegunaan tunggal semata-mata dalam kempen itu melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis oleh syarikat. Memandangkan ini, peserta memahami dan bersetuju bahawa, melainkan jika Syarikat memberikan arahan bertulis yang bertentangan, kod promosi adalah terhad dengan cara berikut:

(I) Ia tidak boleh digunakan untuk sebarang transaksi, dagangan, atau sebarang aktiviti lain sebelum, semasa atau akan datang, tanpa mengira sama ada ia melibatkan syarikat, melainkan jika diarahkan secara bertulis oleh syarikat.

(II) Ia tidak boleh digabungkan dengan mana-mana urus niaga, perdagangan atau aktiviti terdahulu, berterusan atau akan datang, tanpa mengira penglibatan mereka dengan syarikat, melainkan jika diarahkan secara bertulis oleh syarikat.

(III) Ia tidak boleh digunakan untuk sebarang tawaran, kempen, atau apa-apa aktiviti sebelum, berterusan, atau akan datang, sama ada yang dianjurkan oleh Syarikat, melainkan diarahkan sebaliknya secara bertulis oleh Syarikat.

(IV) Ia tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran, kempen, atau apa-apa aktiviti masa lalu, sekarang, atau masa depan, sama ada dianjurkan oleh syarikat, melainkan jika diarahkan secara bertulis oleh syarikat.

4 Promocodes tidak boleh dibayar balik, dikembalikan atau diubah dalam apa jua cara, melainkan Syarikat memberikan kebenaran bertulis sebaliknya.

5 Setiap kod promosi tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberikan kepada mana-mana pihak ketiga. Ia hanya boleh ditebus seperti yang diarahkan secara khusus oleh syarikat dalam konteks setiap kempen promosi.

Pelbagaian

1 Pada setiap masa, Finvest Solutions Limited berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

2 Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta Promosi telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan Promosi atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap MTrading, MTrading' berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik daripada peserta itu sebarang dana yang dikreditkan dari pihak syarikat. , dan, jika perlu, untuk membatalkan mana-mana terma dan syarat promosi ini dan perjanjian pelanggan berkenaan dengan peserta Promosi tersebut, sama ada buat sementara waktu atau secara kekal, atau untuk menamatkan akses peserta itu kepada perkhidmatan dan/atau menyekat akaun peserta tersebut.

3 Kod promosi dianggap sebagai hak milik Syarikat sehingga pelanggan mencapai terma dan syarat yang diperlukan.

4 Dagangan dalam pasaran dan CFD memerlukan risiko yang ketara. Penyertaan dalam pasaran dan pasaran CFD tidak seharusnya dilakukan melainkan Pedagang menyedari sepenuhnya dan memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan. Penyertaan dalam promosi ini tidak seharusnya menjadi faktor pendorong apabila mempertimbangkan penyertaan dalam pasaran dan CFD.

5 Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa semua cukai dan yuran yang dikenakan pada kod promosi di negara mereka dibayar.

6 Sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau konflik atau ketidakselarasan antara terjemahan berbeza Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

7 Sekiranya terdapat soalan tambahan yang berkaitan dengan Promosi, Peserta boleh menghubungi MTrading di support@mtrading.com atau menghubungi pengurus akaun peribadi mereka.

Definisi

"Pelanggan baru" - individu atau perbadanan yang, pada masa pendaftaran ke dalam promosi ini, tidak mempunyai sebarang akaun Langsung atau pendaftaran terdahulu di bilik pedagang di MTrading.

"Syarikat" - Finvest Solutions Limited ("Finvest Solutions Limited"), didaftarkan di Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis.

"Pelanggan sedia ada – - individu atau perbadanan yang, pada masa pendaftaran ke dalam promosi ini, mempunyai, atau sebelum ini memiliki, mana-mana akaun berikut:

  • Pendaftaran di Bilik Pedagang MTrading;
  • Akaun dagangan sebenar (pada masa ini aktif atau dinyahaktifkan).

“Peserta” – Pengguna produk syarikat yang mengaktifkan Kod Promosi melalui Bilik Pedagang.