ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนดทางธุรกิจ

บทนำ

  1. ข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") กำหนดลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่าง Finvest Solutions Limited ("MTrading") กับลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดและปิดตำแหน่งสถานะของลูกค้า รวมถึงการวาง ยกเลิก และแก้ไขคำสั่งของลูกค้า ซึ่งดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ MetaTrader 4 ของ MTrading ("MetaTrader 4") ตามบริบทของการให้บริการธุรกรรมออนไลน์แก่ลูกค้าโดย MTrading

1.1. โดยที่ MTrading เป็นตัวแทนจำหน่ายสัญญาซื้อขายส่วนต่างแบบสปอตของสกุลเงินต่างประเทศ หุ้น และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จดทะเบียนตามที่อยู่ต่อไปนี้: Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis.

1.2. ลูกค้าได้ลงนามในข้อตกลงลูกค้ากับ MTrading

1.3. ข้อกำหนดเหล่านี้ควรพิจารณาว่าเป็นคู่มือที่อธิบายแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานของ MTrading ที่รับผิดชอบในการจัดการการซื้อขายของลูกค้า (“ดีลเลอร์”) ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายหรือสะท้อนถึงการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดของ MetaTrader 4 ได้

1.4. ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาด

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

2.1.1. ลูกค้ายอมรับระบบ MTrading MetaTrader 4 “ตามสภาพ” และไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน วัตถุประสงค์ หรือการใช้งานเฉพาะ ความตรงต่อเวลา; อิสรภาพจากการรบกวน หรือการรับประกันโดยนัยใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทางการค้า แนวทางการซื้อขาย หรือแนวทางการปฏิบัติงาน

2.1.2. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม MTrading จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม อุบัติเหตุ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียธุรกิจ ผลกำไร หรือชื่อเสียง

2.1.3. MTrading จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของบริการ หรือการส่งผ่าน หรือความล้มเหลวในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ MTrading MetaTrader 4 รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์; การดำเนินการของรัฐบาล ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ; สงคราม การก่อการร้าย หรือการกระทำของ MTrading โดยไม่ได้วางแผนไว้

2.1.4. ลูกค้ารับทราบว่าอาจมีความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการใช้งาน MetaTrader 4 ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ที่เกิดจากเจตนาโดย MTrading เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการระบบ MetaTrader 4

2.1.5. MTrading และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนตามลำดับ จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้า สำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันบางส่วนหรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ ด้วยเหตุผลใดๆนอกเหนือจากการควบคุมตามเหตุผลอันควรของ MTrading รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจ (industrial action); กฎระเบียบหรือการดำเนินการของหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือชาติ รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล; หรือความล้มเหลวของโบรกเกอร์หรือตัวแทนคนกลาง ตัวแทน หรือผู้บริหารของ MTrading หรือบริษัทในเครือ ดีลเลอร์ สำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานที่อยู่เหนือระดับชาติ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตนเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน

2.2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ

2.2.1. เพื่อที่จะใช้ MetaTrader 4 ในการซื้อขาย มีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบบางประการ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะระบุไว้ในเว็บไซต์ของ MTrading เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันของระบบที่เว็บไซต์ MTrading เป็นระยะๆ

2.2.2. ในการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จาก MTrading ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาที่อยู่อีเมลอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถอ่าน ส่ง และรับอีเมลได้ ลูกค้าจะต้องแจ้ง MTrading ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของลูกค้าโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ MTrading ที่ support@mtrading.com เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

2.3. ความรับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งการซื้อขายทางเลือก

2.3.1. ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ MTrading มอบให้แก่ลูกค้าหรือที่ลูกค้าใช้ในการดำเนินธุรกรรมกับ MTrading ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ และสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบดังกล่าวอาจไม่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้และไม่คาดคิด

2.3.2. ลูกค้าจะต้องรักษาข้อตกลงการซื้อขายทางเลือกอื่นนอกเหนือจากบัญชี MTrading ของลูกค้าสำหรับการวางและดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีที่ MetaTrader 4 ไม่พร้อมใช้งาน

2.4. ความรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อขายและการซื้อขายของลูกค้า

2.4.1. MTrading มีสิทธิ์ดำเนินการแทนลูกค้าตามคำแนะนำใดๆที่ได้รับมอบหมายหรือหรืออ้างว่าได้รับมอบหมายจากลูกค้า โดยเมื่อได้รับคำแนะนำแล้ว ลูกค้าจะเพิกถอนคำแนะนำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

2.4.2. ลูกค้าเข้าใจว่า MTrading ไม่สามารถทราบได้ว่า บุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าได้เข้ามาหรือกำลังเข้าสู่คำสั่งซื้อขายโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของลูกค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและตกลงโดย MTrading ลูกค้าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

2.4.3. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการใช้งาน และคำสั่งซื้อขายใดๆของลูกค้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของลูกค้า

2.4.4. ลูกค้าตกลงที่จะรายงานการสูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่าน หรือการเข้าถึงบัญชีลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทันที โดยแจ้งทางอีเมลไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ MTrading ที่ support@mtrading.com อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ป้อนโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของลูกค้า

2.5. การยืนยันบัญชีและรายการเดินบัญชี

2.5.1. MTrading จะส่งสรุปกิจกรรมการซื้อขายรายวัน (การยืนยันรายวัน) ในบัญชีของลูกค้าไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกวัน และจะส่งสรุปกิจกรรมการซื้อขายรายเดือน (รายการเดินบัญชี) ในบัญชีของลูกค้าไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมลเป็นรายเดือน เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นกับลูกค้า

2.5.2. MTrading จะยืนยันการดำเนินการ การยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อขายใดๆของลูกค้า โดยการส่งข้อมูลยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังลูกค้าผ่าน MetaTrader 4 ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการยืนยันการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์การยืนยัน

2.5.3. การยืนยันอาจมีความล่าช้า ลูกค้าเข้าใจว่ารายงานและการยืนยันการดำเนินการ ยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อขาย อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการการ การยืนยันยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย MTrading ซึ่งในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามการดำเนินการคำสั่งซื้อขายจริง ตราบใดที่สอดคล้องกับคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีที่ MTrading ยืนยันการดำเนินการหรือการยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาด และลูกค้าล่าช้าโดยไม่สมเหตุผลในการรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ลูกค้ายอมรับการซื้อขาย หรือลบการซื้อขายออกจากบัญชีของลูกค้า ตามดุลยพินิจของ MTrading แต่เพียงผู้เดียว

2.5.4. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง MTrading ทันที ทางโทรศัพท์ หรืออีเมลไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ MTrading ที่ support@mtrading.com ในกรณีที่:

2.5.4.1. ลูกค้าไม่ได้รับการยืนยันการดำเนินการ ยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อขาย;

2.5.4.2. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายจริง ไม่ตรงกับคำสั่งของลูกค้า;

2.5.4.3. ลูกค้าเผยให้เห็นการดำเนินการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้สั่ง;

2.5.4.4. ลูกค้าได้รับรายการเดินบัญชี การยืนยันการสั่งซื้อขาย หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงคำสั่งซื้อขาย การซื้อขาย ยอดเงินคงเหลือในบัญชี สถานะซื้อขาย เงินทุน ค่าหลักประกัน (มาร์จิ้น) หรือประวัติการทำธุรกรรม ที่ไม่ถูกต้อง

2.5.5. ลูกค้าเข้าใจและยินยอมให้ MTrading ดำเนินการปรับแก้ไขในบัญชีของลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ

2.5.6. ลูกค้าตกลงที่จะคืนทรัพย์สินใดๆให้กับ MTrading ทันทีที่ลูกค้าไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับ

2.6. ข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง

2.6.1. MTrading ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าคำสั่งซื้อขายของลูกค้าจะได้รับการดำเนินการตามราคาที่โพสต์ เหนือสิ่งอื่นใด อาจไม่สามารถเข้าถึงทุกตลาดที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งได้; คำสั่งซื้อขายอื่นๆอาจได้รับการดำเนินการก่อนคำสั่งของลูกค้า ทำให้ปริมาณที่ต้องการซื้อขายตามราคาที่โพสต์หมดลง; การแลกเปลี่ยนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่เป็นไปตามราคาที่โพสต์ไว้

2.6.2. MTrading มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเส้นทางคำสั่งซื้อขายของลูกค้าออกจากระบบการดำเนินการอัตโนมัติไปสู่การดำเนินการด้วยตนเอง (ซึ่งในกรณีนี้การดำเนินการหรือการเป็นตัวแทนคำสั่งซื้อของลูกค้าอาจล่าช้าอย่างมาก); หรือการแลกเปลี่ยนกฎ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ หรือความล่าช้าหรือความผิดพลาดของระบบ อาจขัดขวางการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าโดย MTrading อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้า หรืออาจทำให้คำสั่งซื้อขายของลูกค้าไม่ได้รับการดำเนินการตามราคาที่ร้องขอ

2.7. การยอมรับผลที่ไม่พึงประสงค์

2.7.1. ลูกค้ารับทราบว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการ อาจไม่สามารถเปิดหรือปิดสถานะ และ/หรือวาง ยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อขายได้ ความพยายามใดๆเพื่อเปิดหรือปิดสถานะ หรือวาง ยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อขาย ถือเป็นเพียงการร้องขอเท่านั้น

2.7.2. MTrading จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหาก MTrading ไม่สามารถยืนยันคำขอดังกล่าวได้ลูกค้าตกลงยินยอมรับทราบว่า การพยายามแก้ไข หรือยกเลิก และแทนที่คำสั่งซื้อขาย อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายที่ไม่พึงประสงค์ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด

3. การดำเนินการตามคำขอของลูกค้า

3.1. ข้อกำหนดพื้นฐานในการสร้างและดำเนินการตามคำขอ

3.1.1. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายและคำขอของลูกค้า จะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ดังนี้:

3.1.1.1. ลูกค้ากำหนดคำสั่งของตนเป็นการร้องขอในหน้าต่างรายการคำสั่งซื้อขายมาตรฐานของเทอร์มินอลลูกค้า (หน้าต่าง “Order”) บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4

3.1.1.2. ระบบเทอร์มินอลฝั่งลูกค้าจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอที่ลูกค้าสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยการตรวจสอบจะพิจารณาประเภทของคำขอและระดับราคาเสนอซื้อขายล่าสุดของตราสารที่มีอยู่ในเทอร์มินัลของลูกค้า หลังจากการตรวจสอบสำเร็จ คำขอจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

3.1.1.3. หากในขณะที่ลูกค้าส่งคำขอ เทอร์มินอลฝั่งลูกค้ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์อยู่ เซิร์ฟเวอร์จะยอมรับคำขอนี้ และเซิร์ฟเวอร์จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำขออีกครั้ง โดยพิจารณาประเภทของคำขอและระดับราคาปัจจุบันของตราสารที่เลือกไว้ซึ่งมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์

3.1.1.4. หากการตรวจสอบครั้งที่สองสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับแจ้งผ่านหน้าต่าง Order ว่าคำขอได้รับการยอมรับเพื่อดำเนินการ (“Order accepted”) โดยคำสั่งซื้อขายทั้งหมดเหล่านี้จะถูกจัดวางไว้ในคิวและเรียงลำดับตามเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับ

3.1.1.5. คำขอทั้งหมดได้รับการยอมรับให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการดำเนินการด้วยตนเองโดยดีลเลอร์ ในกรณีเช่นนี้ หากคำขอเป็นอันดับแรกในคิว คำขอจะได้รับการยอมรับให้ดำเนินการโดยดีลเลอร์ และลูกค้าจะได้รับแจ้งว่า “Order in processing” ดีลเลอร์มีสิทธิ์ที่จะนำคำขอใดๆที่อยู่ในคิวไปดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนลำดับของคำขอที่ได้รับ เนื่องจากตัวเลือกนี้ ผลลัพธ์การดำเนินการของคำขอของลูกค้าตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปอาจจะปรากฏในระบบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เวลานานกว่าผลการดำเนินการของคำขอของลูกค้าเก่า

3.1.1.6. การยืนยันการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าโดยดีลเลอร์จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เขียนลงในบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ (server log) และส่งไปยังเทอร์มินัลของลูกค้า

3.1.1.7. ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันคำขอที่ดำเนินการสำเร็จในหน้าต่างคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น: “#2779336 sell 3.00 EURUSD at 1.38160 successful”

3.2. ระยะเวลาดำเนินการตามคำขอ

3.2.1. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามคำขอ ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างเทอร์มินัลของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการซื้อขาย สถานการณ์ในตลาดที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับตราสารเฉพาะที่ลูกค้าเลือก

3.2.2. ในช่วงสภาวะตลาดปกติ การดำเนินการตามคำขอของลูกค้าอาจใช้เวลานานถึง 20 วินาที ในช่วงสภาวะตลาดที่แตกต่างจากสภาวะตลาดปกติ การดำเนินการตามคำขอของลูกค้าอาจใช้เวลานานถึง 60 วินาที เวลาสูงสุดสำหรับการดำเนินการตามคำขอถูกจำกัดไว้ที่ 90 วินาที คำขอจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หากลูกค้าได้รับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่การนับถอยหลังใหม่จะเริ่มต้นขึ้น (เช่น หากหลังจากผ่านไป 30 วินาทีของการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับการรีโควต ในขณะที่ราคาใหม่ได้รับการยืนยันโดย ลูกค้าแล้วเซิร์ฟเวอร์จะสามารถดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 90 วินาทีข้างหน้า) หากคำขอของลูกค้าไม่ได้ดำเนินการในช่วงเวลานี้ คำขอนั้นจะถูกลบออกจากคิวและลูกค้าจะได้รับแจ้งในหน้าต่างคำสั่งซื้อว่าคำขอนั้น "Off quotes"

3.3. ยกเลิกคำขอโดยลูกค้า

3.3.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกคำขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้เฉพาะกรณีที่สถานะของคำขอเป็น “Order accepted” เท่านั้น ในการยกเลิกคำขอ ลูกค้าต้องกด “Cancel” (ยกเลิก) ที่หน้าต่างคำสั่งซื้อขาย ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายมีสถานะเป็น “Order in processing” (คำสั่งอยู่ระหว่างดำเนินการ) ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำขอได้

3.4. การปฏิเสธคำขอ

3.4.1. MTrading มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอใดๆของลูกค้าหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

3.4.1.1. สภาวะตลาดในช่วงเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อขายเพื่อดำเนินการนั้นผิดปกติ;

3.4.1.2. คำขอของลูกค้าถูกส่งก่อนการเสนอราคาแรกของเซสชั่นการซื้อขายปัจจุบัน; ในกรณีที่ลูกค้าพยายามวางหรือแก้ไขคำสั่งซื้อขายระหว่างช่วงเวลาพักการซื้อขาย จะมีการแจ้งเตือน “Trade is disabled” ปรากฏขึ้น

3.4.1.3. คำขอของลูกค้าถูกสร้างขึ้นด้วยข้อเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน;

3.4.1.4. ไม่มีสภาพคล่องในระดับราคาที่ร้องขอ;

3.4.1.5. ในระหว่างที่ส่งคำสั่งซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์ยอมรับคำสั่งซื้อขายเพื่อดำเนินการ อาจเกิดช่องว่างราคา (Price Gap) ขึ้นหรือลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอในระดับราคาที่ลูกค้าเลือกไว้ได้

3.4.1.6. เกิดความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้;

3.4.1.7. คำขอของลูกค้าและธุรกรรมการซื้อขายจริงเกินสัดส่วนที่สมเหตุสมผล;

3.4.1.8. ตลาดถึงขีดจำกัดราคาที่ตั้งไว้สำหรับตราสารทางการเงินที่เลือก หรือหุ้นในตลาดการแลกเปลี่ยน หรือข้อจำกัดอื่นใดๆ;

3.4.1.9. คำขอเกี่ยวข้องกับสถานะที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี (โปรดดูหัวข้อ 7);

3.4.1.10. คำขอที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ที่ขณะนี้อยู่ในคิวรอการประมวลผลคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit;

3.4.1.11. คำขอเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในคิวรอการประมวลผลหรือกำลังดำเนินการเมื่อราคาตลาดถึงระดับที่ตั้งไว้สำหรับคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการเหล่านั้น

3.4.1.12. ราคาที่ระบุไว้ในคำขอนั้นใกล้เคียงกับราคาตลาดมากกว่าที่อนุญาตสำหรับคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ (Limit/Stop Level) ตามข้อกำหนดของตราสารทางการเงินที่เลือก;

3.4.1.13. คำขอสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารที่เลือก;

3.4.1.14. บัญชีของลูกค้ามีข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หรือจะไม่สามารถดำเนินการได้หากข้อผิดพลาดดังกล่าวได้รับการแก้ไข ในกรณีที่ MTrading ปฏิเสธคำขอของลูกค้า ข้อความ "Off quotes" จะแสดงในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

4. ประเภทการดำเนินการ

4.1. ราคาของตราสารที่สามารถซื้อขายได้ บนแพลตฟอร์ม MTrading จะสามารถแสดงราคาได้สองโหมด: “การดำเนินการทันที” (Instant execution) และ “การดำเนินการตามราคาตลาด” (Market execution) ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการแสดงราคาจะแสดงในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโหมดการแสดงราคาของตราสารใดๆได้ตลอดเวลาหากเห็นว่าจำเป็น

4.2. ราคาของตราสารที่อยู่ในโหมด "การดำเนินการตามราคาตลาด" ควรพิจารณาเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องตรงกับราคาที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากได้รับคำขอจากลูกค้า MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างอิสระถึงระดับราคาที่เหมาะสมที่จะเสนอให้กับลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงโหมดการแสดงราคา

5. การเปิดและปิดสถานะของลูกค้า

5.1. ข้อกำหนดทั่วไป

5.1.1. การเปิดสถานะซื้อ (Buy) และการปิดสถานะขาย (Sell) จะดำเนินการโดยใช้ราคา Ask

5.1.2. การเปิดสถานะขาย (Sell) และการปิดสถานะซื้อ (Buy) จะดำเนินการโดยใช้ราคา Bid

5.2. การเปิดสถานะในโหมด ‘การดำเนินการทันที’

5.2.1. เพื่อที่จะส่งคำขอในโหมด ‘การดำเนินการทันที’ คุณจำเป็นต้องกดปุ่ม “Buy” (ซื้อ) หรือ “Sell” (ขาย) ที่หน้าต่างคำสั่งซื้อขาย โดยต้องเลือกตราสารเฉพาะ ตลอดจนขนาดของการทำธุรกรรมเป็นจำนวนล็อตล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น “Open #33022051 buy 1.0 lot of GBPUSD at 1.6550”

5.3. การเปิดสถานะในโหมด 'การดำเนินการตามราคาตลาด'

5.3.1. เพื่อที่จะส่งคำสั่งในโหมด “การดำเนินการตามราคาตลาด” จำเป็นต้องกดปุ่ม “Buy by Market” (ซื้อตามตลาด) หรือ “Sell by Market” (ขายตามตลาด) ที่หน้าต่างคำสั่งซื้อขาย โดยต้องเลือกตราสารเฉพาะ ตลอดจนขนาดของการทำธุรกรรมเป็นจำนวนล็อตล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น “Open #33022052 buy 1.0 lot of GBPUSD by Market”

5.4. ข้อกำหนดพิ้นฐานสำหรับการดำเนินการตามคำขอเปิดสถานะ

5.4.1. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอ ทางเซิร์ฟเวอร์จะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามค่าหลักประกันขั้นต้นที่กำหนดโดย MTrading โดยข้อกำหนดมาร์จิ้นที่จำเป็นสำหรับสถานะใหม่จะถูกนำไปรวมกับค่าหลักประกันขั้นต้นทั้งหมดของสถานะที่เปิดอยู่เดิม นอกจากนี้ ค่าหลักประกันขั้นต้นสำหรับสถานะที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจะเท่ากับค่าหลักประกันเริ่มต้น ค่าหลักประกันขั้นต้นสำหรับสถานะที่ถูกล็อค (ป้องกันความเสี่ยง) จะคำนวณตามวิธีการคำนวณค่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 8)

5.4.1.1. เมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าค่าพารามิเตอร์ “Free Margin” (เงินประกันคงเหลือ) ไม่ลดลงต่ำกว่าที่กำหนด บัญชีของลูกค้าจึงผ่านการตรวจสอบค่าหลักประกันขั้นต้นสำเร็จ และสถานะใหม่จะถูกเปิดในบัญชีของลูกค้า ธุรกรรมนี้จะถูกบันทึกไว้ใน server log และ Journal ของเทอร์มินัลลูกค้า การยืนยันการเปิดสถานะจะแสดงต่อลูกค้าในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย และสถานะจะปรากฏในรายการสถานะที่เปิดอยู่ในหน้าต่างหน้าต่างการซื้อขายในเทอร์มินัลของลูกค้า

5.4.1.2. เมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าการเปิดสถานะใหม่จะทำให้ “Free Margin” (เงินประกันคงเหลือ) ลดลงต่ำกว่าที่กำหนด บัญชีของลูกค้าไม่ผ่านการตรวจสอบค่าหลักประกันขั้นต้น ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในช่อง “Comment” ของคำสั่งซื้อขายนั้นๆ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงใน server log

5.5. การปิดสถานะในโหมด 'การดำเนินการทันที'

5.5.1. เพื่อที่จะปิดสถานะที่แสดงราคาในโหมด "การดำเนินการทันที" ลูกค้าต้องเลือกสถานะที่ต้องการปิดจากรายการ "การซื้อขาย" และกดปุ่ม “Close…” โดยจำเป็นต้องเลือกวอลุ่มของการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น “Close #33022053 sell 1.0 lot of GBPUSD at 1.6520”

5.6. การปิดสถานะในโหมด 'การดำเนินการตามราคาตลาด'

5.6.1. เพื่อที่จะปิดสถานะที่แสดงราคาในโหมด “การดำเนินการตามราคาตลาด” ลูกค้าต้องเลือกสถานะที่ต้องการปิดจากรายการ "ซื้อขาย" และกดปุ่ม “Close…” โดยจำเป็นต้องเลือกวอลุ่มของการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น “Close #33022054 sell 1.0 lot of GBPUSD by Market”

5.7. การเปิดและปิดสถานะโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

5.7.1. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งคำขอสำหรับการปิดหรือเปิดสถานะโดยใช้ราคาตลาดปัจจุบัน กรณีที่ได้รับราคา (Quote) จากเซิร์ฟเวอร์ และราคานั้นตรงตามพารามิเตอร์ Slippage ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะส่งคำขอสำหรับการเปิดหรือปิดสถานะโดยใช้ราคาที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์

5.8. รีโควต

5.8.1. เมื่อราคาของตราสารเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าเพื่อปิดหรือเปิดสถานะ MTrading มีสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นต้องเสนอราคาใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อดำเนินการตามคำขอ ราคาใหม่จะแสดงในหน้าต่าง "รีโควต" ใหม่ หากลูกค้ายอมรับข้อเสนอนี้ จะต้องกดปุ่ม "Ok" ภายใน 3 วินาที หากลูกค้าไม่กดปุ่มนี้ภายใน 3 วินาที ราคาที่เสนอนี้จะหมดอายุ

5.8.2. เนื่องจากราคาของตราสารทางการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคาที่แสดงอาจมีอายุการใช้งานไม่ครบ 3 วินาทีเต็ม และหน้าต่าง "รีโควต"อาจปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อราคาหมดอายุ คำสั่งซื้อขายของลูกค้าอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดตามราคาที่ร้องขอก่อนหน้านี้ได้

5.9. การปิดสถานะที่ถูกล็อค (ป้องกันความเสี่ยง)

5.9.1. กรณีที่มีสถานะที่ถูกล็อค (ป้องกันความเสี่ยง) ตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปในบัญชีของลูกค้า เมื่อเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในรายการ “ซื้อขาย” จะมีคำสั่งใหม่ปรากฏขึ้นในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย โดยสามารถเลือกได้จากทางรายการประเภทดังนี้: "Multiple close by" และ "Close by" สถานะที่ถูกปิดโดยคำสั่งเหล่านี้จะแสดงข้อความ “close hedge by #XXXXX” ในรายการ “Account history” (ประวัติบัญชี)

5.10. การปิดสถานะที่ถูกล็อคโดยใช้ตัวเลือก 'Close By

5.10.1. หลังจากเลือกตัวเลือก “Close by” ในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย รายการสถานะที่ถูกล็อคจะปรากฏขึ้น เมื่อเลือกสถานะที่ถูกล็อคหนึ่งตำแหน่งและกดปุ่ม “Close #XXXX by #XXXX” ลูกค้าจะส่งคำขอเพื่อปิดสถานะที่ถูกล็อคสองตำแหน่งพร้อมกันตามราคาตลาดปัจจุบัน หากขนาดของสถานะทั้งสองมีขนาดต่างกัน สถานะที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกปิดทั้งหมด และอีกสถานะหนึ่งจะถูกปิดด้วยขนาดเดียวกันกับสถานะแรก สถานะที่เหลือจะยังคงเปิดอยู่และได้รับใบทิกเก็ตใหม่ สถานะที่ปิดบางส่วนเช่นนี้จะมีข้อความ “partial close” (ปิดบางส่วน)ในรายการ “Account history” (ประวัติบัญชี)

5.11. การปิดสถานะที่ถูกล็อคโดยใช้ตัวเลือก 'Multiple Close By'

5.11.1. หลังจากเลือกตัวเลือก “Multiple close by” ในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย รายการสถานะที่ถูกล็อคจะปรากฏขึ้น เมื่อกดปุ่ม “Multiple close by for…” ลูกค้าจะส่งคำขอเพื่อปิดสถานะทั้งหมดที่มีขนาดเท่ากันตามราคาตลาดปัจจุบัน หากขนาดของสถานะมีขนาดต่างกัน สถานะที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกปิดทั้งหมด และสถานะอื่นๆจะถูกปิดด้วยขนาดเดียวกันกับสถานะแรก สถานะที่เหลือจะยังคงเปิดอยู่และได้รับทิกเก็ตใหม่ สถานะที่ปิดบางส่วนเช่นนี้จะมีข้อความ “partial close” (ปิดบางส่วน)ในรายการ “Account history” (ประวัติบัญชี)

6. คำสั่งซื้อขายของลูกค้า

6.1. ลูกค้ามีตัวเลือกในการเปิดสถานะโดยใช้คำสั่งที่รอดำเนินการและปิดสถานะโดยใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit

6.1.1. คำสั่งที่รอดำเนินการต่อไปนี้ที่ใช้สำหรับการเปิดสถานะ: Buy Limit, Sell Limit(, Sell Stop, Buy Stop

6.1.2. คำสั่งที่รอดำเนินการต่อไปนี้ที่ใช้สำหรับการปิดสถานะ: Stop Loss (S/L) และ Take Profit (T/P)

6.2. ลูกค้ามีสิทธิที่จะส่งคำขอสำหรับการเปิด แก้ไข และลบคำสั่งดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาตลาดเปิด ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ MTrading

6.3. คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ

6.3.1. การวางคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ

6.3.1.1. หากต้องการส่งคำขอเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกตราสารและขนาดของการทำธุรกรรมในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย จากนั้น เลือก “Pending order” จากรายการ “Type” จากนั้นเลือกประเภทคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการและระบุราคาราคาในคอลัมน์ “at price” หลังจากกดปุ่ม “Place” คำขอจะถูกส่งไปยังระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่ดำเนินการโดยเทอร์มินัลของลูกค้า หากราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อขายขัดแย้งกับประเภทคำสั่งซื้อขายและราคาตลาดปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น Buy Stop EURUSD at 1.3400 when current Ask price on market is EURUSD 1.3528) คำสั่งซื้อขายจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติและข้อความ “Invalid S/L or T/P” จะปรากฏขึ้น คำสั่งซื้อขายจะถูกลบโดยอัตโนมัติด้วยข้อความเดียวกันเมื่อราคาที่กำหนดในคำสั่งซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาดที่อนุญาตสำหรับคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการที่กำหนดโดย MTrading และจะแสดงบนหน้าข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาเป็น “Limit/Stop Level” วอลุ่มของ “Limit/Stop Level” จะแสดงในหน้าต่างคำสั่งซื้อเป็นข้อความว่า:“Open price you set must differ from market price by at least XX pips” (ราคาเปิดที่คุณตั้งไว้ จะต้องแตกต่างจากราคาตลาดอย่างน้อย XX pips) ในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าสามารถดูราคา Ask ของตลาดปัจจุบันสำหรับคำสั่ง Buy Limit และ Buy Stop รวมถึงราคา Bid สำหรับคำสั่ง Sell Limit และ Sell Stop

6.3.1.2. เมื่อคำขอสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการผ่านการตรวจสอบสำเร็จในระหว่างช่วงตลาดที่เปิดอยู่ คำสั่งนั้นจะถูกนำไปเข้าคิวเพื่อรอการดำเนินการโดยดีลเลอร์

6.3.2. การยกเลิกและการแก้ไขคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ

6.3.2.1. หากต้องการส่งคำขอลบคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ลูกค้าจะต้องเลือกคำสั่งซื้อขายที่ต้องการแก้ไขในรายการการซื้อขายและกดปุ่ม "Delete" ในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย “Order…”

6.3.2.2. หากต้องการขอแก้ไขคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ลูกค้าจะต้องคลิกสองครั้งที่คำสั่งซื้อขายที่ต้องการแก้ไขในรายการการซื้อขาย จากนั้นเลือกราคาใหม่สำหรับคำสั่งซื้อขายในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย “Order…” ในช่องราคา “Price” แล้วกด “Modify” หากราคาใหม่ไม่ขัดแย้งกับประเภทของคำสั่งและราคาตลาดปัจจุบัน รวมถึงระดับ Limit/Stop ระบบจะส่งคำขอไปดำเนินการแก้ไข ในกรณีอื่นๆปุ่ม "“Modify” จะยังคงใช้งานไม่ได้

6.3.2.3. หากต้องการเปลี่ยนขนาดของคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ลูกค้าจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการปัจจุบันออกก่อน และสร้างคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการใหม่ซึ่งมีประเภทและราคาเดียวกัน และเลือกขนาดใหม่ที่ต้องการในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

6.4. การวาง การยกเลิกและการแก้ไขคำสั่ง ‘Stop Loss’ และ ‘Take Profit’

6.4.1. คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit สามารถเป็น:

6.4.1.1. วางคำสั่งกับสถานะที่เปิดอยู่แล้ว และวางคำสั่งพร้อมกับการเปิดสถานะใหม่ ยกเว้นเมื่อทำการซื้อขายในโหมดการดำเนินการตามราคาตลาด (Market Execution) การดำเนินการตามราคาตลาดไม่อนุญาตให้มีการวางคำสั่ง 'Stop Loss' และ 'Take Profit' ในขณะที่เปิดคำสั่ง;

6.4.1.2. วางบนคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการซึ่งเปิดอยู่แล้ว และวางไว้พร้อมกันกับการเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการใหม่;

6.4.1.3. เปลี่ยนแปลงคำสั่งบนสถานะที่เปิดอยู่แล้วหรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการที่เปิดอยู่;

6.4.1.4. ยกเลิกคำสั่งจากสถานะที่เปิดอยู่แล้วหรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการที่เปิดอยู่

6.4.2. หากต้องการส่งคำขอวางคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ไปยังสถานะที่เปิดอยู่ (หรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ) ลูกค้าจะต้องเลือกสถานะ (หรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ) ที่ต้องการจากรายการซื้อขาย หลังจากนั้นจะต้องเลือก “Modify order” จากรายการ “Type” ในหน้าต่าง “Order…” ลูกค้าจำเป็นต้องตั้งค่าระดับราคาที่ต้องการในช่อง "Stop Loss" และ "Take Profit" ที่ลูกค้าต้องการวางคำสั่งซื้อขายนี้ จากนั้นกดปุ่ม “Modify…” กรณีที่ราคาที่ตั้งไว้ในช่อง "Stop Loss" และ "Take Profit" โดยลูกค้าไม่ขัดแย้งกับประเภทคำสั่งและราคาตลาดปัจจุบัน คำขอจะถูกส่งไปยังคิวสำหรับรอประมวลผล กรณีที่ราคาที่ตั้งไว้ในช่อง "Stop Loss" และ/หรือ "Take Profit" อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ขัดแย้งกับประเภทคำสั่ง ราคาตลาดปัจจุบันของตราสาร (ตัวอย่างเช่น ตั้งคำสั่ง Take Profit สำหรับการซื้อ EURUSD ที่ราคา 1.3500 ขณะที่ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 1.3550) หรือราคาที่ตั้งไว้ขัดแย้งกับระดับ Stop/Limit ที่ตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ปุ่มสำหรับส่งคำขอจะไม่ทำงาน และระบบจะถือว่าคำสั่งของลูกค้าไม่ถูกต้อง

6.4.3. ในการวางคำสั่ง Stop Loss และ/หรือ Take Profit พร้อมกันกับการเปิดสถานะ (หรือการเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ) จำเป็นต้องระบุราคาที่ต้องการตั้งค่า Stop Loss และ/หรือ Take Profit ในช่องที่เกี่ยวข้องที่ด้านบนของหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย เมื่อส่งคำขอเปิดสถานะ (หรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ) หากราคาหนึ่งหรือทั้งสองที่กำหนดไว้ในช่อง “Stop Loss” และ/หรือ “Take Profit” ขัดแย้งกับประเภทคำสั่งซื้อขายนี้และราคาตลาดปัจจุบันของตราสาร หรือหากราคาหนึ่งหรือทั้งสองราคาขัดแย้งกับระดับ Limit/Stop Level คำขอเปิดสถานะ(หรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ) จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติและข้อความ "Invalid S/L or T/P" จะแสดงขึ้นที่หน้าจอของลูกค้า

6.4.4. ลูกค้าสามารถส่งคำขอเพื่อแก้ไขคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วยวิธีเดียวกับการร้องขอเพื่อวางคำสั่งดังกล่าว

6.4.5. ลูกค้าสามารถส่งคำขอเพื่อลบคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ได้ได้ด้วยวิธีเดียวกับการร้องขอเพื่อวางคำสั่งดังกล่าว โดยใส่ค่า 0.0000 ลงในช่องของคำสั่งที่ต้องการลบ ค่า 0.0000 ในช่อง S/L หรือ T/P ของสถานะที่เปิดอยู่หรือคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการในรายการซื้อขายของลูกค้า หมายความว่าไม่ได้มีการวางคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit

6.5. การดำเนินการวางคำสั่งซื้อขาย การยกเลิก และคำขอแก้ไข

6.5.1. กรณีที่คำขอของลูกค้าในการวางคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการได้รับการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะทำการกำหนดทิกเก็ตให้กับคำสั่งซื้อขายนั้น ซึ่งจะแสดงอยู่ในรายการซื้อขายบนเทอร์มินัลของลูกค้า ข้อมูลเดียวกันนี้จะถูกบันทึกไว้ใน server log และแสดงบนหน้าต่างคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเป็นข้อความว่า “# (ticket, type, size, instrument and price) successful” ; # (ทิกเก็ต, ประเภท, ปริมาณ, ตราสาร และราคา) สำเร็จ"

6.5.2. กรณีที่คำขอยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการของลูกค้าได้รับการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ คำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกลบออกจากรายการซื้อขายบนเทอร์มินัลของลูกค้า ระบบจะบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในระบบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ (server log) และแสดงข้อความแจ้งลูกค้าในหน้าต่างคำสั่งซื้อขายเป็นข้อความว่า “# (ticket, type, size, instrument, price) deleted” คำสั่งซื้อขายที่ถูกยกเลิกนี้จะแสดงใน รายการประวัติบัญชีเป็นสถานะ “canceled”

6.5.3. กรณีที่คำขอแก้ไขคำสั่ง Stop Loss และ/หรือ Take Profit ของลูกค้าได้รับการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะถือว่าคำสั่งซื้อขายได้รับการแก้ไขแล้ว ระดับ S/L และ T/P ใหม่จะแสดงในรายการซื้อขายบนเทอร์มินัลของลูกค้า ระบบจะบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในระบบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ (server log) และแสดงข้อความแจ้งลูกค้าในหน้าต่างคำสั่งซื้อขายเป็นข้อความว่า “# (ticket, type, size, instrument, price) sl: XXXX tp: YYYY”

6.6. คำขอสำหรับการวาง ยกเลิก และแก้ไขคำสั่งซื้อขายถูกปฏิเสธ

6.6.1. กรุณาอ่านรายละเอียด "การปฏิเสธคำขอ" ในหัวข้อ 3.4.

6.7. ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการดำเนินการตามคำสั่ง

6.7.1. คำสั่งซื้อขายเข้าสู่คิวรอการประมวลผลและสามารถดำเนินการได้โดย MTrading ในกรณีดังต่อไปนี้:

6.7.1.1. ราคา Bid ในตลาดปัจจุบันสำหรับตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Stop Loss ของสถานะ Buy ที่เปิดอยู่หรือคำสั่ง Sell Stop ที่รอดำเนินการนั้น มีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ลูกค้ากำหนด หรือมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยลูกค้าในช่วง 90 วินาทีสุดท้าย;

6.7.1.2. ราคา Ask ในตลาดปัจจุบันสำหรับตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Stop Loss ของสถานะ Sell ที่เปิดอยู่หรือคำสั่ง Buy Stop ที่รอดำเนินการนั้น มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ลูกค้ากำหนด หรือมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่กำหนดโดยลูกค้าในช่วง 90 วินาทีสุดท้าย;

6.7.1.3. ราคา Bid ในตลาดปัจจุบันสำหรับตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Take Profit ของสถานะ Buy ที่เปิดอยู่หรือคำสั่ง Sell Limit ที่รอดำเนินการนั้น มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ลูกค้ากำหนด หรือมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่กำหนดโดยลูกค้าในช่วง 90 วินาทีสุดท้าย;

6.7.1.4. ราคา Ask ในตลาดปัจจุบันสำหรับตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Take Profit ของสถานะ Sell ที่เปิดอยู่หรือคำสั่ง Buy Limit ที่รอดำเนินการนั้น มีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ลูกค้ากำหนด หรือมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยลูกค้าภายใน 90 วินาที สุดท้าย;

6.8. ข้อกำหนดการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ

6.8.1. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอให้ดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ การตรวจสอบอัตโนมัติจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ตรงตามค่าหลักประกันขั้นต้นที่กำหนดโดย MTrading ค่าหลักประกันขั้นต้นของสถานะใหม่ที่จะเปิดโดยคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการจะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อกำหนดค่าหลักประกันขั้นต้นทั้งหมดของสถานะที่เปิดอยู่แล้ว นอกจากนี้ ค่าหลักประกันขั้นต้นสำหรับสถานะที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงคือค่าหลักประกันขั้นต้นเริ่มต้น ส่วนค่าหลักประกันขั้นต้นสำหรับสถานะที่ถูกล็อคจะถูกคำนวณเป็นค่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง

6.8.1.1. เมื่อการตรวจสอบแสดงว่าพารามิเตอร์ “Free Margin” ไม่ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ แสดงว่าบัญชีของลูกค้าผ่านการตรวจสอบด้านค่าหลักประกันขั้นต้นได้สำเร็จ และสถานะใหม่ในบัญชีของลูกค้าจะถูกเปิด ธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกไปยัง server log และ Journal บนเทอร์มินอลของลูกค้า การยืนยันการเปิดสถานะจะแสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย และสถานะใหม่จะปรากฏในรายการสถานะที่เปิดในหน้าต่างการซื้อขายในเทอร์มินัลของลูกค้า ค่าหลักประกันที่จำเป็นจะถูกหักไว้จากบัญชีของลูกค้าเพื่อรักษาสถานะไว้

6.8.1.2. เมื่อการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าการเปิดสถานะใหม่จะทำให้ Free Margin ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ บัญชีของลูกค้าจึงไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการจะถูกลบออกจากรายการคำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่ และข้อความ “Not enough money” จะแสดงให้ลูกค้าเห็นในรายการประวัติบัญชีบนเทอร์มินัล

6.9. ข้อกำหนดการดำเนินการคำสั่ง 'Stop Loss' และ 'Take Profit'

6.9.1. เมื่อคำขอจากลูกค้าเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit เข้าสู่คิวรอประมวลผล เซิร์ฟเวอร์จะไม่ดำเนินการตรวจสอบใดๆ กรณีที่มีการดำเนินการตามคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ของสถานะที่เปิดอยู่ ธุรกรรมย้อนกลับจะถูกดำเนินการ (ซื้อหากเป็นสถานะขาย ขายเทียบกับสถานะซื้อ) ตามราคาที่ลูกค้าระบุไว้ในคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีนี้ ธุรกรรมแบบสองทางจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ กำไรหรือขาดทุนจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดคงเหลือของลูกค้า ค่าหลักประกันขั้นต้นของสถานะเฉพาะนี้จะถูกลบออกจากค่าหลักประกันขั้นต้นของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด

6.10. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย;

6.10.1. การดำเนินการตามราคาที่ประกาศ

6.10.1.1. ระดับราคาที่ตั้งไว้ในคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ถือว่าเป็นราคาตามสมมติฐาน ลูกค้ายอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขว่า ในสภาวะตลาดจริง การดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า อาจเป็นไม่สามารถทำได้ในราคาที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับกับการดำเนินการทั้งหมดในทุกกรณี เว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดที่ชัดเจน และได้รับการยืนยันจาก MTrading

6.10.1.2. คำสั่งซื้อขายของลูกค้าสามารถดำเนินการได้ตามราคาที่ลูกค้ากำหนดไว้ภายใต้สภาวะตลาดปกติเท่านั้น และในกรณีที่ไม่มีช่องว่างของราคาหรือความแตกต่างของราคาระหว่างราคาตลาดปัจจุบันของตราสารที่เสนอโดยเซิร์ฟเวอร์ ณ เวลาที่คำสั่งซื้อขายเข้าสู่คิวเพื่อรอการประมวลผล และราคาของตราสารที่เสนอราคาโดยเซิร์ฟเวอร์ไม่เกิน 90 วินาทีก่อนที่คำสั่งจะเข้าสู่คิวเพื่อรอการประมวลผล; และในกรณีที่ไม่มีช่องว่างของราคาหรือความแตกต่างของราคาระหว่างสองราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ที่ระบุในคำสั่งซื้อขาย

6.10.1.3. ในกรณีที่มีช่องว่างของราคาหรือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว MTrading ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าในราคาที่แตกต่างจากราคาตลาด MTrading มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าทุกรายการตามราคาที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะตลาดใดๆ หากไม่ขัดแย้งกับคำสั่งซื้อขายของลูกค้า

6.10.2. คำสั่งซื้อขายถูกยกเลิกโดยดีลเลอร์และคำสั่งซื้อขายดำเนินการโดยมี Slippage

6.10.2.1. MTrading มีสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการประเภทคำสั่ง เช่น Sell Stop, Buy Stop หรือ Stop Loss ในราคาที่สร้างกำไรให้กับลูกค้าได้น้อย และ/หรือลบคำสั่งประเภทนี้ คำสั่งซื้อ เช่น Sell Stop หรือ Buy Stop จากรายการคำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่ของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้:

6.10.2.2. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของลูกค้าถูกลบออกหรือมี Slippage จะมีการส่งข้อความไปยังเทอร์มินัลของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องดูแลสถานะของบัญชีของตนเองและอ่านข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังเทอร์มินัลของลูกค้าโดย MTrading MTrading ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าไม่รู้สถานะของบัญชีของตนเอง

6.11. การดำเนินการตามคำสั่ง ‘Sell Limit’, ‘Buy Limit’ และ ‘Take Profit’

6.11.1. คำสั่ง Sell Limit, Buy Limit และ Take Profit สามารถดำเนินการได้ตามราคาที่ตั้งไว้ ในกรณีที่ราคาตลาดปัจจุบันที่เสนอโดยเซิร์ฟเวอร์ ณ เวลาที่คำสั่งซื้อขายเข้าสู่คิวเพื่อรอการประมวลผล สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่พิจารณาจากประเภทและระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

6.11.2. MTrading มีสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการคำสั่ง Sell Limit, Buy Limit และ Take Profit ในราคาที่เอื้ออำนวยต่อลูกค้ามากกว่าตามดุลยพินิจของบริษัทเอง

6.11.3. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่ง Sell Limit, Buy Limit และ Take Profit ของลูกค้า ในกรณีที่สภาวะตลาดที่พิจารณาจากประเภทและระดับราคาของคำสั่งซื้อขายเปลี่ยนแปลงภายใน 90 วินาทีหลังจากคำสั่งซื้อขายเข้าสู่คิวเพื่อรอการประมวลผล

6.12. ลำดับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย

6.12.1. ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อขายหลายรายการของลูกค้าเข้าสู่คิวเพื่อรอการประมวลผล คำสั่ง Buy Stop, Sell Stop และ Stop Loss อาจจะถูกดำเนินการก่อน และจากนั้นจึงดำเนินการคำสั่ง Sell Limit, Buy Limit และ Take Profit ตามลำดับ โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากลำดับที่คำสั่งซื้อขายเข้ามา MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับการดำเนินการตามคำสั่งอย่างอิสระ

6.12.2. ตัวอย่างเช่น เวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการคำสั่งซื้อขายอาจใช้เวลานานถึง 90 วินาทีต่อคำสั่งซื้อขาย 5 คำสั่งเป็นต้น

6.13. ระยะเวลาของคำสั่งซื้อขาย

6.13.1. คำสั่งซื้อขายที่รอการดำเนินการทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับตราสารที่ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง จะมีสถานะเป็น GTC (Good Till Cancelled) ซึ่งหมายความว่าคำสั่งเหล่านี้จะถือว่ายังคงมีการใช้งานอยู่จนกว่าจะถูกดำเนินการหรือถูกลบโดยลูกค้า

6.13.2. คำสั่งซื้อขายที่รอการดำเนินการที่ตั้งไว้สำหรับตราสารที่ซื้อขายในเซสชันการซื้อขายอื่นๆที่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อวัน อาจมีสถานะเป็น “Day Order” และอาจถูกลบโดย MTrading เมื่อสิ้นสุดช่วงเซสชันการซื้อขาย

6.13.3. หากต้องการวางคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการที่มีระยะเวลาจำกัด จำเป็นต้องเลือกฟังก์ชันที่เรียกว่า "หมดอายุ" ในเมนู "คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ" และตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับการสิ้นสุดคำสั่งซื้อขาย เมื่อถึงวันหมดอายุ คำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกลบออกจากรายการคำสั่งซื้อขายที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติพร้อมข้อความว่า "หมดอายุ"

6.13.4. คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทั้งหมดมีสถานะเป็น GTC และไม่มีกำหนดระยะเวลา

6.13.5. คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ที่ลูกค้าวางไว้ในคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ จะมีสถานะ "If Done" ซึ่งหมายความว่าคำสั่งเหล่านี้จะใช้งานได้หลังจากการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการเฉพาะนี้สำเร็จเท่านั้น และเกี่ยวข้องเฉพาะกับสถานะที่เปิดด้วยคำสั่งที่รอดำเนินการเฉพาะนี้เท่านั้น

7. การชำระบัญชีสถานะของลูกค้า

7.1. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่มีภาระผูกพันในการชำระบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า หาก:

7.1.1. บัญชีของลูกค้ามีระดับเงินประกันขั้นต่ำที่ MTrading กำหนดไว้สำหรับประเภทบัญชีของลูกค้า;

7.1.2. มีข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

7.1.3. ลูกค้าไม่สามารถชำระภาระผูกพันที่มีต่อ MTrading ได้ทันเวลา

7.1.4. ลูกค้าล้มละลายหรือยื่นคำร้องล้มละลายหรือยื่นคำร้องขอพิทักษ์ทรัพย์สินจากเจ้าหนี้

7.1.5. MTrading ได้รับแจ้งจากการแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

7.1.6. ข้อตกลงของลูกค้ากับลูกค้าถูกยกเลิก

7.1.7. กรณีผิดนัดชำระเกิดขึ้น (โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ MTrading)

7.1.8. MTrading พิจารณาการชำระบัญชีที่จำเป็นหรือควรแก่การคุ้มครอง MTrading หรือเพื่อป้องกันสิ่งที่ MTrading เห็นว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่บังคับใช้หรือมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทางการตลาดที่ดี ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

7.2. MTrading มีดุลยพินิจ แต่ไม่จำเป็นต้องชำระบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนของสถานะของลูกค้าในบัญชี MTrading ของลูกค้า ไม่ว่าจะถือครองโดยเป็นรายบุคคลหรือร่วมกับผู้อื่นในเวลาใดๆและในลักษณะดังกล่าวและในตลาดใดๆตามที่ MTrading เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือเรียกขอเงินประกันเพิ่มเติม MTrading จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีใดๆดังกล่าว (หรือหากเซิร์ฟเวอร์ MTrading MetaTrader 4 ประสบกับความล่าช้าในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการชำระบัญชีดังกล่าว) แม้ว่าลูกค้าจะกลับมาเปิดสถานะเดิมอีกครั้งในเวลาที่ไม่เอื้อประโยชน์

7.3. ลูกค้ายอมสละสิทธิ์ใดๆที่จะได้รับแจ้งล่วงหน้าหรือการร้องขอจาก MTrading อย่างชัดแจ้ง และตกลงว่าคำขอ การแจ้งเตือน ประกาศ หรือโฆษณาใดๆ ล่วงหน้าจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของ MTrading ในการชำระบัญชีสถานะใดๆของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจว่าหากสถานะถูกชำระบัญชีโดย MTrading ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์หรือโอกาสในการกำหนดคำสั่งซื้อขายหรือวิธีการชำระบัญชี หาก MTrading ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าไม่มีเงินทุนเพียงพอ MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระบัญชีการซื้อขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการชำระบัญชีดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในผลกำไรใดๆที่เกิดขึ้นจากการชำระบัญชีดังกล่าว

7.4. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า MTrading หักค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืน คอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆจากบัญชีของลูกค้า และการหักเงินดังกล่าวอาจส่งผลต่อจำนวนเงินทุนในบัญชีของลูกค้าที่จะนำไปใช้กับค่าหลักประกันขั้นต้น สถานะของลูกค้าอาจถูกชำระบัญชีตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากการหักค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้บัญชีของลูกค้ามีเงินคงเหลือไม่เพียงพอที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น

7.5. หากเซิร์ฟเวอร์ MTrading MetaTrader ไม่เริ่มต้นการชำระบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ MTrading ดำเนินการ margin call ให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือวิธีการอื่นๆ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตาม margin call ทันที ลูกค้าตกลงที่จะตรวจสอบอีเมลและข้อความภายในของ MetaTrader และปฏิบัติตาม margin call ใดๆที่ออกโดย MTrading โดยการฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันทีเพื่อชำระเงินเต็มจำนวนในสถานะที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่า แม้จะมี margin call ลูกค้ารับทราบว่า MTrading อาจชำระบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

7.6. ลำดับการชำระบัญชี

7.6.1. หากอิควิตี้ในบัญชีของลูกค้าถึงระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำที่ระบุโดย MTrading (ระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำระบุไว้บนเว็บไซต์) เซิร์ฟเวอร์ MTrading จะส่งคำขอชำระบัญชีไปยังคิวดำเนินการ

7.6.2. MTrading จะดำเนินการชำระบัญชีโดยการปิดสถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้าตามราคาตลาดปัจจุบันที่มีให้สำหรับ MTrading เมื่อได้รับคำขอชำระบัญชีจากคิว สถานะที่ถูกชำระบัญชีจะมีการบันทึกด้วยข้อความ ‘stop out’ ในไฟล์ server log และข้อความ ‘s/o’ ใน log-file ของลูกค้า

7.6.3. กรณีที่บัญชีของลูกค้ามีสถานะอยู่มากกว่าหนึ่ง สถานะดังกล่าวจะถูกปิดตามลำดับ โดยเริ่มจากสถานะที่ขาดทุนลอยตัว (floating loss) มากที่สุดไปน้อยที่สุด โดย MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระบัญชีสถานะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงลำดับการชำระบัญชีสถานะเหล่านั้นตามดุลยพินิจของ MTrading

7.6.4. การชำระบัญชีสถานะที่ถูกล็อคจะดำเนินการโดยการปิดสถานะ Buy ที่ราคาเสนอ Bid ปัจจุบัน และโดยการปิดสถานะ Sell ที่ราคา Ask ปัจจุบัน

7.7. การชำระบัญชีสถานะในสัญญาที่หมดอายุ

7.7.1. ในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีสถานะเปิดในสัญญาซึ่งมีวันหมดอายุที่ระบุ (ฟิวเจอร์ส CFD) สถานะดังกล่าวอาจถูกชำระบัญชีตามราคาเสนอซื้อขายสุดท้ายในวันที่หมดอายุและตามเวลาที่กำหนดโดย MTrading

7.7.2. MTrading มีดุลยพินิจ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงโดยผ่านทางอีเมลภายใน MetaTrader 4 ลูกค้าตกลงที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกำหนดการหมดอายุของสินทรัพย์อ้างอิงด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก MTrading ทั้งนี้ MTrading มีดุลยพินิจ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันที่จะกำหนดวันหมดอายุของตราสาร ณ วันหมดอายุของสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง

7.7.3. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการวางตราสารที่ใกล้จะถึงวันหมดอายุเข้าสู่โหมด 'Close Only' ซึ่งห้ามไม่ให้เปิดสถานะใหม่

8. Hedged Margin

8.1. ในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีสถานะที่ถูกล็อค สถานะดังกล่าวจำเป็นต้องมีหลักประกันความปลอดภัย (เช่น มาร์จิ้น) ตามที่กำหนดโดยค่าพารามิเตอร์ 'Hedged Margin' ซึ่งจะคำนวณเป็น 50% ของค่าหลักประกันขั้นต้นทั้งหมดที่ใช้กับสถานะที่ถูกล็อค

9. ข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับประวัติบัญชีของลูกค้า

9.1. ข้อมูลการดำเนินการทุกประเภทเกี่ยวกับสถานะ (positions), คำสั่ง (Order) และยอดเงินคงเหลือ (Balance) ของลูกค้าจะได้รับหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน (‘ticket’) ซึ่งจะแสดงอยู่ในไฟล์ server log และไฟล์บันทึกของลูกค้า (Client Log-Files) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงที่แสดงในส่วน “การซื้อขาย” (Trade) และ “ประวัติบัญชี” (Account History) ของเทอร์มินอลของลูกค้า สถานะที่ปิดบางส่วนจะยังคงแสดงหมายเลขทิกเก็ตเดิมในส่วน “ประวัติบัญชี” พร้อมกับมีหมายเหตุประกอบว่าเป็นการ “Partial Close” (ปิดบางส่วน) และสถานะที่เปิดอยู่ส่วนที่เหลือจะได้รับหมายเลขทิกเก็ตใหม่

9.2. คำขอสั่งซื้อขายของลูกค้าจะถือว่าดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เฉพาะกรณีที่ MTrading สามารถเข้าถึงข้อมูลบันทึก server log ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

10. การชำระเงินและค่าธรรมเนียมข้ามคืน

10.1. สถานะที่เปิดของลูกค้าอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมข้ามคืนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสัญญา ณ เวลา 23:59 น. ในเขตเวลาของแพลตฟอร์ม

10.2. ค่าการปรับค่าธรรมเนียมข้ามคืนจะแสดงในคอลัมน์ 'SWAP' ในเลเอ้าท์ 'การซื้อขาย' ของเทอร์มินัลลูกค้า

10.3. สถานะที่เปิดของลูกค้าอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมข้ามคืนคูณด้วยสาม ณ เวลา 23:59 น. ทุกวันพุธ (SWAP 3 วัน)

10.4. สรุปการปรับค่าธรรมเนียมข้ามคืนทั้งหมดจะนำไปใช้กับยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าเมื่อปิดสถานะ

11. สเปรด

11.1. ในโหมดการดำเนินการทันที (Instant Execution) สเปรดจะต้องมีมูลค่าคงที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสัญญาบนหน้าเว็บไซต์ของ MTrading

11.2. ในโหมดการดำเนินการตามตลาด (Market Execution) ภายใต้สภาวะตลาดปกติ สเปรดทั้งหมดจะมูลค่าสเปรดลอยตัวตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสัญญาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ MTrading โดย MTrading มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ที่จะขยายสเปรดตามดุลยพินิจเพียงผู้เดียว ในกรณีดังต่อไปนี้:

11.2.1. ขยายสเปรดให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล หากอัตราส่วนระหว่างคำขอล่าสุดและการดำเนินการซื้อขายจริง (Effective Transaction) ของลูกค้านั้นสูงเกินไปในระดับที่ไม่สมเหตุผล;

11.2.2. ขยายสเปรดร่วมกันกับลูกค้าทุกคน ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ ในกรณีเหตุสุดวิสัยหรือหาก MTrading เห็นว่าการขยายสเปรดดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมเหตุผล โดยลูกค้าจะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนการขยายสเปรดผ่านทางการประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของ MTrading;

11.2.3. ขยายสเปรดเป็นการชั่วคราวสำหรับตราสารตัวใดตัวหนึ่ง หากข้อมูลสตรีมมิ่งมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น ช่องว่างของราคา (Price Gap) ที่ตามมาด้วยการกลับไปสู่ระดับราคาก่อนหน้า;

11.2.4. ขยายสเปรดหลายครั้งตั้งแต่ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 08.00 น. ตามเวลายุโรปตะวันออก (EET) สำหรับตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น คู่สกุรญ์ที่มีสกุลเงิน zloty ของโปแลนด์และ Forint ของฮังการี

12. เลเวอเรจ

12.1. MTrading ให้บริการลูกค้าด้วยอัตราเลเวอเรจตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:1000 (ใช้ได้เฉพาะกับประเภทบัญชีซื้อขายบางประเภทเท่านั้น) อัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการซื้อขายตามแต่ละประเภทของตราสาร ยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า และสภาวะตลาดปัจจุบัน MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจบนบัญชีซื้อขายของลูกค้าเพียงรายเดียวหรือหลายราย หรือเปลี่ยนอัตราเลเวอเรจสูงสุดในตราสารชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อการซื้อขายที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มตามดุลยพินิจเพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจอาจเกิดขึ้นได้ใน (แต่ไม่จำกัดเพียง) สถานการณ์ต่อไปนี้:

12.1.1. ในและก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศที่คู่สัญญาและหุ้นส่วนของ MTrading ตั้งอยู่

12.1.2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายใดๆ จากทางคู่สัญญาและหุ้นส่วนของ MTrading

12.1.3. เมื่อใดก็ตามที่ MTrading มองว่าภาวะตลาดและสภาวะแวดล้อมเบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติ

12.1.4. ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ MTrading ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการซื้อขายและข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดประเภทบัญชีซื้อขายประเภทนั้น

13. ฐานข้อมูลราคา (Quotes Database)

13.1. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรีเฟรช อัปเดต และแก้ไขข้อมูลราคาในอดีต เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด เติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆที่ MTrading เห็นสมควรตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

13.2. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้แหล่งข้อมูลราคาตามประวัติย้อนหลังจากแหล่งใดก็ได้สำหรับการสร้างกราฟของตนเอง

13.3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกราฟที่สูญหายหรือผิดพลาด MTrading จะทำการตัดสินใจโดยอาศัยบันทึกไฟล์ server log และข้อมูลกราฟที่แก้ไขแล้วเท่านั้น